Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

DG, JNJ, KP, 24.05.2017, Prawo administracyjne

27 kwietnia 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2017 r. Jest to niewątpliwie akt o szerokim zasięgu, zmieniający przepisy sporej części dotychczasowego kodeksu jak i wprowadzający nowe, nieznane dotąd ustawie regulacje. Niniejszy tekst nakreśla kilka najważniejszych zmian odpowiadających głównym celom nowelizacji.