Najem okazjonalny lokalu - zabezpieczenie interesu wynajmującego

Najem okazjonalny lokalu – zabezpieczenie interesu wynajmującego.

 

Pojęcie najmu okazjonalnego lokalu zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego w 2009 roku, wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Najem okazjonalny dotyczy jedynie najmu lokali, które przeznaczone są do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych. Warunkiem skorzystania z powyższej instytucji, jest zawarcie umowy najmu na czas oznaczony – maksymalnie na 10 lat.

 

Najem okazjonalny jest praktyczną alternatywą dla standardowej umowy najmu. Jej głównym celem jest zabezpieczenie interesu wynajmującego oraz uniknięcie długotrwałego postępowania eksmisyjnego w sytuacji, gdy najemcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy nie zamierzają wyprowadzić się z mieszkania. 

 

Kluczowym elementem umowy najmu okazjonalnego jest dołączone do niej oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on ewentualnej egzekucji oraz zobowiązuje się do opróżnienia i opuszczenia używanego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu właściciela, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu. Kolejnym załącznikiem powinno być wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku obowiązku opuszczenia lokalu oraz oświadczenie właściciela tegoż lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

 

Koszty sporządzenia takich takiego oświadczenia wydają się niewspółmiernie niskie w stosunku do korzyści jakie może otrzymać wynajmujący w przypadku nieuczciwych najemców. Zgodnie z ustawą, wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy sporządzeniu wspomnianego oświadczenia wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Źródła:

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

- ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Przygotował zespół:

- adw. Piotr F. Piesiewicz

- apl. adw. Jan Narkiewicz – Jodko

- Karol Przemski  

 

PP, JNJ, KP, 27.07.2017,