Aktualności

Najem okazjonalny lokalu - zabezpieczenie interesu wynajmującego

PP, JNJ, KP, 27.07.2017, Nieruchomości

Pojęcie najmu okazjonalnego lokalu zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego w 2009 roku, wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.


Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

DG, JNJ, KP, 24.05.2017, Prawo administracyjne

27 kwietnia 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2017 r. Jest to niewątpliwie akt o szerokim zasięgu, zmieniający przepisy sporej części dotychczasowego kodeksu jak i wprowadzający nowe, nieznane dotąd ustawie regulacje. Niniejszy tekst nakreśla kilka najważniejszych zmian odpowiadających głównym celom nowelizacji.


Nadchodzą zmiany w zarządzaniu prawami autorskimi

PP, JNJ, KŚ, 18.05.2017, Własność intelektualna

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do publicznych konsultacji projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Ustawa ta w swoim założeniu implementować ma do polskiego porządku prawnego europejską dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014r. 2014/26/UE dotyczącą zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do korzystania z utworów muzycznych online na rynku wewnętrznym.